Privacy Wommel

Privacy verklaring VZW JH Wommel.

De VZW JH Wommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De VZW JH Wommel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR regel).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoordeze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VZW JH Wommel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

            VZW JH Wommel

             info@wommel.be

Gebruik van uw persoongegevens.

De VZW JH Wommel gaat uw persoonsgegevens gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief

Verstrekking aan derden.

De VZW JH Wommel zal geen persoonsgevens verstrekken aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn.

De VZW JH Wommel bewaart uw persoongegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De bewaartijd van uw persoonsgegevens bedraagt 5 jaar en begint op de datum waarop de Algemene Vergadering van de VZW JH Wommel plaatsvindt.

Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Wijziging privacy statement

De VZW JH Wommel kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via mail.

De laatste wijziging gebeurde op 02 februari 2020.

Oudere versies van ons privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.